EUROKALKULAČKA    

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SENZORTECH s.r.o.

Článok I

Úvodné ustanovenia

1.1.
Spoločnosť SENZORTECH s.r.o., so sídlom Gen.M.R.Štefánika 120 , 911 01 Trenčín, IČO 36 321 206, zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, spisová značka Sro 12968/R, (ďalej len SENZORTECH) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky, ktorými sa riadia záväzkové vzťahy medzi spoločnosťou SENZORTECH ako predávajúcim alebo zhotoviteľom a fyzickými a právnickými osobami ako kupujúcimi alebo objednávateľmi, ktoré majú záujem o výrobky, tovar a služby, ktoré spoločnosť SENZORTECH v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka.

  • Výrobok–predmet, ktorého zhotoviteľom (výrobcom) je spoločnosť SENZORTECH
  • Tovar – predmet, ktorého zhotoviteľom(výrobcom) je iná firma a spoločnosť SENZORTECH ho nakupuje za účelom ďalšieho predaja svojim zákazníkom.

1.2.
Pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami majú prednosť :

  • zákonné ustanovenia od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán
  • dojednania uvedené v písomnej zmluve medzi spoločnosťou SENZORTECH a zákazníkom, ak takáto existuje

Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť pred :

  • zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán

1.3.
Každý zákazník je povinný sa oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami pred vystavením objednávky spoločnosti SENZORTECH. Vystavením objednávky na výrobky, tovary alebo služby ponúkané spoločnosťou SENZORTECH, potvrdzuje zákazník svoj súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Článok II

Uzavretie zmluvy a dodacie podmienky

2.1.
Zmluva medzi spoločnosťou SENZORTECH a zákazníkom vznikne, ak spoločnosť SENZORTECH akýmkoľvek spôsobom akceptuje objednávku zákazníka na dodanie výrobkov, tovaru alebo služby. Spoločnosť SENZORTECH si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky.

2.2.
Spoločnosť SENZORTECH sa zaväzuje dodať objednané výrobky, tovar alebo službu zákazníkovi v lehote, ktorú zákazník navrhne v objednávke a ktorú spoločnosť SENZORTECH akceptuje, inak v primeranej lehote vzhľadom na povahu výrobku alebo tovaru, dodacie podmienky subdodávateľov materiálov a tovaru a prevádzkové možnosti spoločnosti SENZORTECH.

2.3.
Nebezpečenstvo škody na objednaných výrobkoch alebo tovare prechádza na zákazníka momentom prevzatia objednaných výrobkov alebo tovaru zákazníkom priamo od spoločnosti SENZORTECH, alebo od prepravnej spoločnosti.

2.4.
Na prepravu objednaných výrobkov alebo tovaru zákazníkovi sa využije niektorá prepravná spoločnosť. Spoločnosť SENZORTECH má právo zásielku poistiť. Náklady na prepravu a poistenie znáša v plnom rozsahu zákazník, ak nie je dohodnuté inak.

2.5.
Po ukončení služby je vyhotovený preberací protokol . Jeho podpisom zákazník potvrdzuje prevzatie diela, preberá zodpovednosť za jeho správne používanie a prechádza na neho nebezpečenstvo škody.

Článok III

Cena a platobné podmienky

3.1.
Základné ceny výrobkov a tovaru sú uvedené v platnom cenníku spoločnosti SENZORTECH. Na základné ceny výrobkov spoločnosti SENZORTECH sú poskytované zľavy : - za odobraté množstvo z jedného typu výrobku - vernostná zľava - za platbu v hotovosti, na dobierku alebo zálohovú faktúru - dílerské zľavy na základe uzatvorenej zmluvy o obchodnom zastúpení Na základné ceny tovaru sa zľavy neposkytujú.

3.2.
Na zaplatenie kúpnej ceny vystaví spoločnosť SENZORTECH zákazníkovi riadnu alebo zálohovú faktúru s lehotou splatnosti. Pre účely vystavenia faktúry je zákazník povinný predložiť a prípadne aj preukázať všetky potrebné doklady.

3.3.
Základná lehota splatnosti je 14 dní. Predĺženú lehotu splatnosti je možné prideliť zákazníkovi na základe jeho žiadosti po vzájomnej dohode. Spoločnosť SENZORTECH si vyhradzuje právo nevyhovieť uvedenej žiadosti.

3.4.
Zákazník je povinný zaplatiť spoločnosti SENZORTECH kúpnu cenu alebo cenu za poskytnutie služby v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

3.5.
V prípade omeškania zákazníka so zaplatením faktúry má spoločnosť SENZORTECH právo na zaplatenie úrokov z omeškania v zákonnej sadzbe.

Článok IV

Záruka

4.1.
Spoločnosť SENZORTECH poskytuje na svoje výrobky, tovar a služby záruku v dĺžke a za podmienok, ktoré sú uvedené v záručnom liste, inak v dĺžke a za podmienok stanovených zákonom. Ako záručný list slúži aj faktúra vystavená zákazníkovi pri kúpe výrobkov , tovaru alebo služby od spoločnosti SENZORTECH.

4.2.
Zákazník je povinný s výrobkami a tovarom nakladať v súlade s účelom, na ktoré sú určené a dodržať všetky predpísané technické parametre podľa technického listu . V prípade porušenia týchto podmienok spoločnosť SENZORTECH nezodpovedá za vzniknuté vady, a to ani v prípade ich výskytu počas plynutia záručnej doby.

4.3.
Za vadu tovaru sa nepovažuje jeho bežné opotrebenie alebo prirodzená strata pôvodných vlastností. Spoločnosť SENZORTECH nezodpovedá za vady vzniknuté preťažovaním, chemickým pôsobením alebo nepriaznivými fyzikálnymi vplyvmi.

4.4.
Ustanovenia tohto článku platia primerane aj na poskytovanie služieb.

Článok V

Reklamačné podmienky

5.1.
Zákazník je povinný dodaný tovar alebo výrobky prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

5.2.
Prípadné vady je zákazník povinný písomne reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskoršie však do uplynutia záručnej doby, inak jeho právo na reklamáciu zanikne.

5.3.
Zjavné vady a nedostatočné množstvo dodaných výrobkov alebo tovaru je zákazník povinný písomne reklamovať najneskôr v nasledujúci pracovný deň po prevzatí, inak jeho právo na reklamáciu z takýchto vád zanikne.

5.4.
Spoločnosť SENZORTECH je povinná vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie.

5.5.
Ustanovenia tohto článku platia primerane aj pre veci, ktoré boli predmetom poskytnutia služieb spoločnosťou SENZORTECH.

Článok VI

Vrátenie, výmena výrobkov a tovaru

6.1.
Do 10 dní od uzavretia kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou SENZORTECH a zákazníkom, má zákazník právo požiadať o vrátenie alebo výmenu výrobkov a tovaru za iný typ. Každá žiadosť je posudzovaná osobitne a spoločnosť SENZORTECH si vyhradzuje právo ju odmietnuť.

Článok VII

Všeobecné ustanovenia

7.1.
Všetka technická dokumentácia, ktorá sa týka výrobkov a tovaru, patrí spoločnosti SENZORTECH. Zákazník ju môže použiť len na montáž , používanie a servis výrobkov alebo tovaru zakúpeného v spoločnosti SENZORTECH a bez jej súhlasu ju nesmie rozmnožovať a rozširovať alebo inak sprístupňovať tretím osobám.

7.2.
Vzorky výrobkov alebo tovaru poskytnutého zákazníkovi zostávajú vo vlastníctve spoločnosti SENZORTECH a bez jej súhlasu ich zákazník nesmie sprístupniť tretej osobe.

7.3.
Uzavretím zmluvy so spoločnosťou SENZORTECH zákazník vyjadruje súhlas, aby SENZORTECH nakladal s jeho osobnými údajmi v rozsahu nevyhnutnom na riadne splnenie povinností vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu medzi spoločnosťou SENZORTECH a zákazníkom. Spoločnosť SENZORTECH sa zaväzuje, že osobné údaje zákazníka bude primerane chrániť pred akýmkoľvek zneužitím.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

8.1.
Spoločnosť SENZORTECH si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky, a to vždy v písomnej forme.

8.2.
Obchodné vzťahy medzi spoločnosťou SENZORTECH a zákazníkom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom prípadné spory z nich vzniknuté bude prejednávať a rozhodovať príslušný slovenský súd.

8.3.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 1.mája 2008Ing. Miloš Hečko
konateľ


© copyright mandra design 2008, all rights reserved