Rozdelenie induktívnych snímačov

Induktívne približovacie snímače

Induktívne bezkontaktné približovacie snímače (ďalej len induktívne snímače) poskytujú informácie o prítomnosti,pozícii alebo koncovej polohe súčiastok a časti zariadení, prípadne sú zdrojom impulzov pre počítadlá alebosledovače pohybu. Umožňujú priame budenie logických prvkov a obvodov, tvorenie logických funkcií paralelnýmalebo sériovým zapojením, prípadne priame ovládanie malých elektromotorov, stykačov, výkonných polovodičovýchjednotiek a podobne.

Výhody induktívnych snímačov:
 • Nevzniká mechanické opotrebenie.
 • Dosahujú vysokú frekvenciu a presnosť spínania.
 • Sú odolné voči vlhkosti, prachu a vibráciám.
 • Vyrábajú sa vo vyhotovení vhodnom do výbušného prostredia (typový rad ISPV)

2 - vodičové snímače DC, AC/DC

Dvojvodičovým snímačom stačí na pripojenie k záťaži len dvojvodičové vedenie. Zapájajú sa do série sospotrebičom (záťažou).

Môžu priamo spínať napr. relé alebo stykač zapojený v sérii so snímačom, bez potreby ďalších napájacích alebopomocných obvodov.

Typový rad ISP 5xx pre napätie 20-250V/AC-DC nahrádza snímače radu ISP 9xx pre striedavé napätie24 – 230V/AC. Prednosťou snímačov ISP 5xx oproti staršiemu radu 9xx je väčšia univerzálnosť použitia,štandardný záťažový prúd 200 mA , a zníženie zvyškového prúdu na < 2 mA.

3 - vodičové snímače

Induktívne snímače

Induktívne bezkontaktné približovacie snímače (ďalej len induktívne snímače) poskytujú informácie o prítomnosti,pozícii, alebo koncovej polohe súčiastok a časti zariadení, prípadne sú zdrojom impulzov pre počítadlá, alebosledovače pohybu. Umožňujú priame budenie logických prvkov a obvodov, tvorenie logických funkcií paralelnýmalebo sériovým zapojením, prípadne priame ovládanie malých elektromotorov, stykačov, výkonných polovodičovýchjednotiek a podobne.

Výhody induktívnych snímačov:
 • Nevzniká mechanické opotrebenie.
 • Dosahujú vysokú frekvenciu a presnosť spínania.
 • Sú odolné voči vlhkosti, prachu a vibráciám.
 • Vyrábajú sa vo vyhotovení vhodnom do výbušného prostredia (typový rad ISPV)
induktívne snímače so zvýšeným dosahom

induktívne snímače so zväčšeným dosahom rozširujú škálu našich senzorov pre automatizáciu. Umožňujú riešiťprípady a situácie keď štandardný dosah nepostačuje pre spoľahlivé riešenie. Ich vlastnosti sú podobné ako vlastnosti štandardných typov.

Sledovač pohybu

V súčinnosti s induktívnym snímačom typu PNP slúži na sledovanie rotujúcich alebo vibrujúcich častí strojov. Prítomnosť kovovej clony v aktívnej časti snímača indikuje červená LED. Keď frekvencia prichádzajúcich impulzov prekročí (klesne pod) nastavenú hodnotu, ktorá sa dá sa nastaviť od 0,5 do 5 Hz, dôjde k prepnutiu výstupu. Súčasne sa rozsvieti žltá LED. Prítomnosť napájacieho napätia indikuje zelená LED. Naviac pri zapnutí napájacieho napätia je funkcia sledovača blokovaná počas 1 až 15 s (nastaviteľné), aby nedošlo k prepnutiu pri zníženej frekvencii počas rozbehu.

Sledovač pohybu s induktívnym snímačom

Je indukčný snímač s vyhodnocovacou jednotkou v jednom puzdre. Slúži na sledovanie rotujúcich alebo vibrujúcichkovových častí strojov a následné vyhodnotenie prekročenia alebo nedosiahnutia nastavenej frekvencie. Indukčný snímač svojou čelnou plochou sníma pohyb kovovej clony, a podľa frekvencie impulzov ktoré takto vznikajú vyhodnocovacia jednotka prepína výstup.Prítomnosť kovovej clony v aktívnej časti snímača indikuje červená časť dvojfarebnej LED. Keď frekvencia prichádzajúcich impulzov prekročí (klesne pod) nastavenú hodnotu, ktorá sa dá nastaviť od 0,5 do 5 Hz, dôjde k prepnutiu výstupu. Súčasne sa rozsvieti žltá LED. Prítomnosť napájacieho napätiaindikuje zelená LED. Naviac pri zapnutí napájacieho napätia je funkcia sledovača blokovaná počas 1 až 15 s (nastaviteľné), aby nedošlo k prepnutiu pri zníženej frekvencii počas rozbehu.

Induktívny snímač s oneskorením zapnutia a vypnutia

je indukčný snímač s oneskorením zopnutia aj vypnutia, o čas ktorý je nastaviteľný v rozsahu 0,1s - 5s. Výstup je v kľude rozopnutý. V okamihu priblíženia kovovej clony začne časovanie. Ak do vypršania nastaveného času T1 nedôjde k oddialeniu clony, výstup zopne. Výstup je zopnutý. V okamihu oddialenia clony začne časovanie. Pokiaľ do vypršania nastaveného času T2 nedôjde k priblíženiu clony výstup vypne. Oneskorenie zapnutia aj vypnutia sanastavuje nezávisle na sebe dvoma nastavovacími prvkami v zadnej časti TISP. Prítomnosť kovovej clony indikuječervená časť dvojfareb. LED.Prítomnosť napájacieho napätia zase zelená časť dvojfareb. LED. Žltá LED indikujezopnutie výstupu.

4 - vodičové snímače

Sú to induktívne snímače s antivalentným (spínacím aj rozpínacím) prevedením koncového stupňa. Oba výstupy súrovnocenné, zaťažiteľné max. 200mA a majú protiskratovú ochranu. Indikovaný (LED) je spínací výstup. Ich prednosťouje univerzálnosť pri servise zariadení.Induktívne bezkontaktné približovacie snímače (ďalej len induktívne snímače)poskytujú informácie o prítomnosti, pozícii alebo koncovej polohe súčiastok a časti zariadení, prípadne sú zdrojomimpulzov pre počítadlá alebo sledovače pohybu. Umožňujú priame budenie logických prvkov a obvodov, tvorenielogických funkcií paralelným alebo sériovým zapojením, prípadne priame ovládanie malých elektromotorov, stykačov,výkonných polovodičových jednotiek a podobne.

Vlastnosti 4-vodičových snímačov:
 • Univerzálnosť použitia.
 • Nevzniká mechanické opotrebenie.
 • Dosahujú vysokú frekvenciu a presnosť spínania.
 • Sú odolné voči vlhkosti, prachu a vibráciám.

Analógové snímače

Analógové snímače umožňujú zisťovať polohu snímaného kovového predmetu v pásme snímacieho rozsahu(rozsahy 2-5, 5-10, 7-12 mm).

Stav výstupu sa nemení dvojstavovo, ale spojite v lineárnej závislosti od axiálnej vzdialenosti snímaného predmetua snímača. To predurčuje nasadenie analógových snímačov všade tam, kde potrebujeme presnejšiu ako dvojstavovúinformáciu o polohe snímaného predmetu.

Snímače do prostredia s nebezpečím výbuchu ATEX

induktívne snímače typového radu ISPV sú určené pre použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Ich vlastnostisú v zhode s technickými požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republikyčíslo 117/2001 Z.z. z 28.03.2001 a nariadením vlády Českej republiky číslo 23/2003 zo dňa 9.12.2002.

Uvedená zhoda bola preukázaná certifikáciou v:

Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava - Radvanice,
Autorizovaná osoba č.210-Česká republika

Použité normy:
EN 60079-0:2009 Elektrické zariadenia do výbušných atmosfér.Všeobecné požiadavky.
EN 60079-18:2009 Elektrické zariadenia chránené zapuzdrením "m" do výbušných plynných a prachových atmosfér.


Klasifikácia zariadenia (snímača): kluc II 2G    Ex mb II 60°C (T6)
m - zaliatie zalievacou hmotou
II - elektrické zariadenia pre priestory s výbušnou plynnou atmosféfou, okrem baní s možnosťou výskytu banských plynov.
T6-maximálna povrchová teplota zariadenia (snímača) T6-85°C

Použitie: Zóna 1 a Zóna 2 (ČSN EN 60079-14)

Podmienky prevádzky:Voľný koniec pevne pripojeného kábla snímača musí byť zapojený v nevýbušnom zariadenícertifikovaného typu, alebo môže byť zapojený v zariadení, ktoré je umiestnené v prostredíbez nebezpečia výbuchu.

Pevne pripojený kábel musí byť chránený proti mechanickému poškodeniu.

Spínací obvod snímača musí byť istený poistkou 100 mA s vypínacou charakteristikouvyhovujúcou IEC 60127. Ochranné zariadenie musí byť umiestnené v priestore beznebezpečenstva výbuchu alebo v nevýbušnom uzávere certifikovaného typu pri rešpektovanípožiadaviek na elektrickú inštaláciu uvedených v STN EN 60079-14:2000.

© copyright mandra design 2008, all rights reserved