Všeobecné informácie

1. Typy káblov

Štandardná dĺžka prívodných káblov je 2m (okrem snímačov UBM). Na žiadosť zákazníka vyrobíme snímače s požadovanou dĺžkou prívodných káblov.

typy kablov

1. Typy konektorovINFORMÁCIA: Ak objednávate cez náš E-shop, vložte požadovaný typ konektora (K20, K21) do košíka a uvedenú špecifikáciupožadovaného kábla a typ snímača uveďte do poznámky v nákupnom košíku.INFORMÁCIA: Ak objednávate cez náš E-shop, vložte požadovaný typ konektora (K20 LED, K21 LED) do košíka a uvedenúšpecifikáciu požadovaného kábla a typ snímača uveďte do poznámky v nákupnom košíku.INFORMÁCIA: Ak objednávate cez náš E-shop, vložte požadovaný typ konektora (K200) do košíka a uvedenúšpecifikáciu požadovaného kábla a typ snímača uveďte do poznámky v nákupnom košíku.

2. Pripojenie snámačov s káblom alebo konektorom

kluc
kluc
kluc
kluc
kluc
kluc

3. Sériové a paralelné spájanie snímačov


Sériové spájanie: Napäťový úbytok vznikajúci na každom zopnutom (vodivom) snímači znižuje napätie pripojené na záťaž. Počet snímačov, ktoré môžu byť zapojené do série je teda obmedzený a závisí od súčtu jednotlivých úbytkov a požia- daviek záťaže.

kluc
kluc
kluc

4. Možnosti uchytenia snímačov


Na pripevnenie snímačov k strojom a zariadeniam sú určené príchytky P8 - P30.Vyrábajú sa z oceľového plechu hrúbky 2mm s povrchovou úpravou pozinkovaním.

kluc

5. Induktívne snímače

5.1 Zásasady montáže snímačov


Doporučené spôsoby montáže induktívnych snímačov vyjadrujú nasledujúce obrázky.

Zabudovateľný snímač môže byť celkom zapustený v kove.
Nezabudovateľný snímač sa nesmie zapustiť do kovového materiálu.

kluc
kluc
kluc

5.2 Technické pojmy


Menovitá pracovná vzdialenosť (Sn) - (dosah)
Je to dohodnutá veličina použitá na označovanie pracovných vzdialeností; neberie do úvahy vyrobené tolerancie alebo zmeny spôsobené vonkajšími podmienkami, ako je napätie a teplota.

Účinná pracovná vzdialenosť (Sr)
Meria sa pri menovitom napätí a teplote 23°C 5°C. Musí byť medzi 90% a 110% menovitej pracovnejvzdialenosti (Sn): 0,9Sn < Sr < 1,1 Sn.

Využiteľná pracovná vzdialenosť (Su)
Meria sa v rozsahu teplôt okolia a pri napájacom napätí 85% a 110% menovitého napätia. Musí byťmedzi 90% a 110% účinnej pracovnej vzdialenosti (Sr): 0,9 Sr < Su < 1,1 Sr.

Zaručená pracovná vzdialenosť (Sa)
Je medzi 0% a 81% menovitej pracovnej vzdialenosti: 0 Sn < Sa < 0,9 x0,9 Sn.

kluc


Presnosť zopnutia
Interval maximálnych vzdialeností rozptýlených bodov zopnutia pri ich opakovanom meraní pri menovitom napájacomnapätí, teplote 20°C v rozsahu 8 hodín.

Testovací terč clonka, pre približovacie snímače
Má tvar štvorca s dížkou strany rovnej:
- priemeru vpísanej kružnice na aktívnej časti čelnej snímacej plochy alebo
- trojnásobku menovitej pracovnej vzdialenosti Sn podľa toho, ktorý rozmer je väčší.

Je vyrobený z uhlíkovej ocele napr. trh 11 (Fe 360), hrúbky 1mm. Pre štrbinové snímače súrozmery a materiál (oceľ tr.11 alebo Al) stanovené osobitne pre každý typ snímača.

Diferenciálna dráha hysteréza
Je rozdiel medzi bodom zopnutia a bodom rozopnutia. Musí byť menej ako 20% účinnej pracovnej vzdialenosti (Sr) (Obr.1) .

kluc


Max. spínacia frekvencia
Maximálny počet zmien zo zopnutého do nezopnutého stavu a späť za jednu sekundu, pri pohybe snímaného predmetu vo vzdialenosti s =Sn/2, od aktívnej časti snímača, pričom pomer d:p = 1:2.

Vzťah medzi počtom otáčok za minútu a frekvenciou:

Otáčky / min 600 1000 1800 5000 6000 10000 18000 20000 24000 30000 50000 100000 120000 300000
frekv, (Hz) 10 16,7 30 83,4 100 166,7 300 333,4 400 500 833,4 1666,7 2000 5000


kluc


Hustota spínaných cyklov
Maximálny počet zmien zo zopnutého do nezopnutého stavu a späť za jednu sekundu, pri pohybe snímaného predmetu vo vzdialenosti s=Sn/2, od aktívnej časti snímača, pričom pomer zub / medzera =1:2.

Výstup
Spínací - v kľudovom stave (bez prítomnosti snímaného predmetu) je výstup rozpojený.

Rozpínací - v kľudovom stave (bez prítomnosti snímaného predmetu) je výstup zopnutý.

NPN - záťaž je zapojená medzi výstup snímača (R) a kladný pól napájacieho zdroja.

PNP - záťaž je zapojená medzi výstup snímača (R) a záporný pól napájacieho zdroja.

Napäťový výstup - spojitá zmena napätia na výstupe snímača v definovanom napäťovom rozsahu, závislá na vzdialenosti snímaného kovového predmetu od čela snímača. Minimálnej definovanej vzdialenosti odpovedá minimálna úroveň napätia, maximálnej vzdialenosti odpovedá maximálna úroveň napätia na výstupe snímača.

Prúdový výstup - spojitá zmena prúdu z výstupu snímača v definovanom prúdovom rozsahu, závislá na vzdialenosti snímaného kovového predmetu od čela snímača. Minimálnej definovanej vzdialenosti odpovedá minimálna veľkosť prúdu, maximálnej vzdialenosti odpovedá maximálna veľkosť prúdu z výstupu snímača.


Napájacie napätie
Napäťový rozsah v ktorom snímač bezpečne pracuje. Pri jednosmernom napájaní nesmú byť prekročené maximálne a minimálne hodnoty, a to ani zvyškovým zvlnením.

Menovitá hodnota
Hodnota napájacieho napätia, pri ktorej sú definované parametre snímača: 24V - pri jednosmernomnapájaní, 230V / 50 Hz - pri striedavom napájaní.

Prúd záťažou a prúd snímačom bez záťaže
Pri trojvodičových snímačoch - maximálna hodnota prúdu, ktorý môže trvale pretekať výstupom snímača a záťažou. Prúd snímačom bez záťaže predstavuje vlastný odber snímača.

Spínací prúd
Pri dvojvodičových snímačoch - prúd pretekajúci záťažou v zopnutom stave.

Zvyškový prúd
Prúd pretekajúci záťažou pri rozopnutom výstupe ( slúži k napájaniu dvojvodičových snímačov. )

Napätie v zopnutom stave
Úbytok napätia, ktorý vznikne na snímači pri maximálnom prúde záťažou.

Charakter záťaže
Induktívne trojvodičové snímače sú určené pre pripojenie induktívnej záťaže (relé), alebo odporovej záťaže(rezistor od 120 do 10k , pri Un=24V) pri dodržaní maximálneho prúdu záťažou. Výrobca neodporúčapoužitie záťaže s veľkou teplotnou závislosťou odporu ( žiarovka ) bez pomocných oddeľovacích obvodov,inak dôjde po pripojení a aktivovaní snímača k spusteniu protiskratovej ochrany snímača a znemožneniujeho spoľahlivej funkcie. Rovnako sa neodporúča pripájať aj záťaž kapacitného charakteru.

Záťaž
Pri 3-vodičových snímačoch sa zapája medzi výstup-R (kolektor) a mínus (-) pól napájacieho zdroja - pre typ PNP.Alebo medzi výstup - R (kolektor) a plus (+) pól napájacieho zdroja - typ NPN. Pri 2-vodičových snímačoch sazáťaž zapája do série s svojvodičovým snímačom

Teplota okolia
Teplotný rozsah, v ktorom je zaistená správna funkcia snímača.

Krytie
Stupeň krytia udáva stupeň ochrany pred vniknutím prachu a vlhkosti do snímača.

kluc

Výplňová hmota
Výplňová hmota snímačov - VUKOL O33n (+ tvrdidlo VUKIT M) je polyuretanová samozhášavá zalievacia hmota s vysokou ťažnosťou znášajúca teplotnodilatačné namáhania s dobrou priľnavosťou k PVC i gume. Znáša trvalé teplotné zaťaženie 120°C, a je vhodná na vyplňovanie dutín špeciálne pri stavbe elektrických zariadení s požiadavkou hmoty bez vnútorného pnutia a dobrých elastických a elektroizolačných vlastností. Vnútorná rezistivita 9,8x10 [" m"] - vyhovuje IEC 93. Elektrická pevnosť 22 ["kV/mm"] - vyhovuje STN 34 6463.

Ochrana proti prepólovaniu
Vnútorná ochrana, ktorá zabezpečuje, že ani pri zámene polarity napájacieho napätia nedôjde k poškodeniu snímača.Súčasne chráni obvody snímača pred napäťovými špičkami, ktoré vznikajú na induktívnej záťaži.

Rušivé napätia
Snímače majú vlastnú ochranu proti rušivým napäťovým špičkám. U elektrických zariadení, na ktorých vznikajú veľké napäťové špičky odporúčame viesť kábe snímača oddelene od silových rozvodov.

Korekčné koeficienty
Pri použití iných materiálov ako oceľ je možné určiť axiálnu citlivosť približovacích snímačov pomocou korekčných koeficientov.

chróm-nikel = 0,9 x Sn mosadz = 0,5 x Sn
hliník = 0,4 x Sn meď = 0,4 x SnBod zopnutia
bod, v ktorom pri pohybe testovacieho terča do aktívnej zóny snímača dôjde k zmene stavu výstupu.

Citlivosť - hĺbka štrbiny

kluc


Zaťažovací odpor
Napäťový výstup - min. hodnota odporu záťaže, ktorú je možné pripojiť k výstupu snímača
Prúdový výstup - max. hodnota odporu záťaže, ktorú je možné pripojiť k výstupu snímača

Čas blokovania pri rozbehu
Pri zapnutí napájacieho napätia je funkcia sledovača blokovaná počas 1 až 15 s (nastaviteľné),aby nedošlo k prepnutiu pri zníženej frekvencii počas rozbehu sledovaného zariadenia.

Čas oneskorenia vypnutia a zopnutia
Odozva výstupu na priblíženie resp. oddialenie kovového predmetu je oneskorená o čas T1 resp. T2Časy T1 aT2 sú nastaviteľné nezávisle na sebe, v rozsahu 0,1 až 4,7s.

Axiálna zmena polohy
Je definovaná ako maximálna rýchlosť axiálnej zmeny polohy testovacieho terča pred čelom snímača, kedy ešte v každom okamžiku výstupná hodnota napäria alebo prúdu na výstupe snímača odpovedá okamžitej polohe testovacieho terča.

Citlivosť
Prúdový snímač - je definovaná ako hodnota zmeny prúdu z výstupu snímača, pri axiálnej zmene vzdialenosti snímaného testovacieho terča o 1 mm.

Napäťový snímač - je definovaná ako hodnota zmeny napätia na výstupe snímača, pri axiálnej zmene vzdialenosti snímaného testovacieho terča o 1 mm.

Pracovný rozsah
Je interval vymedzený min. a max. pracovnou vzdialenosťou, ktorému zodpovedá rozsah výstupného napätia ( prúdu ) 1 až 9 V ( 4 až 20 mA ) analógového snímača.

Presnosť
Pri analógových snímačoch je to presnosť merania udaná absolútnou hodnotou vyjadrenou v mm.

6. Optoelektronické snímače

6.1 Odrazky


Odrazky
Základom reflexného systému je bunka trojitého odrážača (triplexu). Je to trojica zrkadliacich plošieknavzájom pravouhlo orientovaných. Svetelný lúč vstupujúci do triplexovej odrazky je úplne odrazenýa je vrátený do smeru paralelného s lúčom dopadajúcim. Trojité zrkadlá tiež otáčajú polarizačnú os odrazeného svetelného luča o 90° (”opticky aktívne”) .

obrŠesťuholník je zložený zo šiestich trojitých zrkadiel a jednotlivé bunky sú usporiadané do tvaru plástu. Odrazkys touto štruktúrou sú vyrábané ako plastové kruhové doštičky alebo samolepiaca fólia.


Úplný odraz
Nastáva na vysoko lesklých (odrazových) plochách.Uhol dopadu je preto rovnaký ako uhol odrazu ( Bi = Be ). Straty odrazom sú v ideálnom prípade zanedbateľné.

obr


Reflexný odraz
Je spôsobený dvoma zrkadlami ktoré, vzájomne zvierajú vertikálny uhol. Dvojitý odraz spôsobí, že sa svetelný lúč odrazí naspäť rovnakým smerom. Uhly dopadu sa tak možu meniť v relatívne širokom rozsahu.

obr


Difúzny odraz
Nastáva na hrubom a drsnom povrchu. Môže to byť demonštrované na rôznych zle odrážajúcich a rozdieľneorientovaných malých zrkadlách. Prichádzajúce svetlo je široko rozptýlené nad povrchom. Straty sú týmvyššie čím tmavší a matnejší je konečný povrch.

obr

6.2 Dosah reflexných závor v závislosti od typu odrazky

obr


6.3 Technické pojmy


Výstup
Spínanie na svetlo L.O. (light ON) - výstup je zopnutý (vodivý) ak svetlo vysielača dopadá na prijímač.
Spínanie na tmu D.O. (dark ON) - výstup je zopnutý (vodivý) ak na prijímač nedopadá svetlo vysielača.
Programovateľný výstup - logická funkcia výstupu je voliteľná pripojením programovacieho vodiča ku kladnému alebo zápornému potencionálu.

Pod pojmom ”svetlo” rozumej žiarenie vysielača v infračervenej alebo viditeľnej oblasti.

NPN - záťaž je zapojená medzi výstup snímača (R) a kladný pól napájacieho zdroja.
PNP - záťaž je zapojená medzi výstup snímača (R) a záporný pól napájacieho zdroja.

obr

obr

obr


Okolité svetlo
Je časť svetla, ktoré dopadá na príjímač, ale nie je vysielané príslušným vysielačom.

Hysteréza
Je vzdialenosť medzi spínacími bodmi pri približovaní a následnom vzďalovaní objektu od snímača.

Testovací terč
Štandartný snímací objekt pre optoelektronické snímače je list kartónu ktorého povrch má definovaný stupeňodrazivosti. List s 90% odrazivosťou sa používa pre určenie rozsahu difúznych snímačov.

Korekčné faktory pre difúzne snímače
Pre objekty s rôznymi odrazovými vlastnostami môžeme snímací rozsah určiť použitím korekčných faktorov -pozri tabulku.

obr


Ochrana proti skratu
Pri zapojení výstupu na nesprávny potenciál nedôjde k zničeniu snímača, taktiež sú snímače chránené proti prepólovaniu.

Prípustná vlhkosť vzduchu
35 až 85 % nekondenzujúci

Pracovná vzdialenosť
Je vzdialenosť medzi štandartným objektom a aktívnou plochou difúzneho snímača ktorá spôsobí zmenu signálu

Menovitá spínacia vzdialenosť Sn
Je spínacia vzdialenosť ktorá zanedbáva výrobnú toleranciu, náhodné zmeny a vonkajšie vplyvy ako sú teplotaa napájanie.

Skutočná spínacia vzdialenosť Sr
Je spínacia vzdialenosť pri menovitom napätí Un a menovitých výrobných toleranciách a menovitej prevádzkovejteplote okolia (T = +23 °C ±0,5).

Užitočná spínacia vzdialenosť Su
Je dovolená spínacia vzdialenosť vo vnútri pevne stanovených rozsahov napájania a teploty (0,80 Sn Su 1,20 Sn).

Slepá oblasť
Je oblasť medzi aktívnou plochou a minimálnou spínacou vzdialenosťou vo vnútri ktorej može byť objekt snímaný.

Dosah Sd
Je oblasť vo vnútri ktorej môže byť spínacia vzdialenosť optosnímača nastavená použitím štandartného objektu.

Pre jednocestné závory je to maximálna vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom. Pre reflexné závory - maximálna vzdialenosť medzi snímačom a reflektorom (odrazkou). Pre difúzne snímače - maximálna vzdialenosť medzi snímačoma snímaným objektom. Ako referenčný objekt pre meranie sa používa šedá testovacia karta s odrazivosťou 90%.

Vysielané svetlo
Optoelektronické snímače obvykle používaju komponenty ktoré vyžarujú rôzne druhy svetla. Červené LED jeviditeľné svetlo vhodné pre zameranie a nastavenie snímača Infračervené svetlo LED (IR) je neviditeľné svetlos vyššou energiou. Červené Laserové svetlo je viditeľné a je vďaka svojím fyzikálnym vlastnostiam ideálnepre snímanie malých predmetov.

obr


Zapínací čas
Je čas ktorý uplynie od okamihu keď sa snímaný objekt s faktorom 2 nachádza v snímanej oblasti, až do okamihu reakcie snímača.

Vypínací čas
Je čas ktorý uplynie od okamihu keď snímaný objekt s faktorom 0,5 opustil snímanú oblasť, až do okamihu reakcie snímača.

Reakčný čas
Je to najväčší z časov ktoré snímač vyžaduje k reakcii po tom čo snímaný objekt vsúpil do snímanej oblasti alebopo tom čo snímaný objekt opustil snímanú oblasť.

Teplota okolia
Teplotný rozsah, v ktorom je zaistená správna funkcia snímača.

Prúd záťažou a prúd snímačom bez záťaže
Maximálna hodnota prúdu, ktorý môže trvale pretekať výstupom snímača a záťažou. Prúd snímačom bez záťaže predstavuje vlastný odber snímača.

Napájacie napätie
Napäťový rozsah v ktorom snímač bezpečne pracuje. Pri jednosmernom napájaní nesmú byť prekročené maximálne a minimálne hodnoty, a to ani zvyškovým zvlnením.

Napätie v zopnutom stave
Úbytok napätia, ktorý vznikne na snímači pri maximálnom prúde záťažou.

Maximálna spínacia frekvencia
Maximálna frekvencia svetelných stavov, ktoré striedavo aktivujú a deaktivujú výstup v pomere 1:1.

7. Magnetické a elektromagnetické snímače

7.1 Všeobecné informácie


Magnetické snímače
Magnetické snímače reagujú na priblíženie k magnetickému polu. Ako spínací prvok je možné použiť nami dodávanémagnetické prvky. Nepotrebujú napájacie napätie a na pripojenie k záťaži stačí len dvojvodičové vedenie.Zapájajú sa do série so spotrebičom (záťažou).
Môžu priamo spínať napr. relé (DC 24V) alebo iné zariadenie vyhovujúce katalógovýmúdajom.

kluc


Elektromagnetické snímače - PICK UP
Elektromagnetické snímače vyhodnocujú zmenu magnetického toku pomocou zmeny impedancie magnetického obvodu.Na pólovom nástavci s permanentným magnetom je nasadená cievka s N závitmi.V magnetickom poli sa pohybuje feromagnetický prvok spojený z meraným predmetom napr. ozubené koleso.

kluc


Napätie v snímacej cievke je dané časovou zmenou toku φ, riadeného magnetickým odporom - reluktanciou vzduchovej medzery. Zmene jej dĺžky či prierezu zodpovedá amplitúda výstupného napätia. Vzhľadom k jednoduchosti týchto snímačovnevyžadujúcich vonkajší napájací zdroj je ich hlavné použitie pri meraní rýchlosti otáčania ozubených kolies. Označujú sa ajako Variable reluctance sensors - VRS alebo magnetic PICK-UP sensors.

kluc

V aplikáciách je nutné počítaťtiež s vplyvom hysterezie,ako je vidieť na obrázkoch znázorňujúcich zóny zapnutia a vypnutia relév závislosti na vzdialenosti kolmo orientovaného ovládacieho magnetu od stredu relé vo smere osy x a y.

7.2 Magnetické prvky

Magmetické prvky - feritové


kluc

Magmetické prvky - neodymové


kluc


© copyright mandra design 2008, all rights reserved